Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1                Foreningens navn er Museer i København og Omegn

 

§ 2. Formål

Foreningen er etableret med det formål at øge kendskabet til foreningens medlemsinstitutioner gennem kommunikations- og markedsføringstiltag

 

§ 3. Medlemskab

§ 3.1               Foreningen kan optage museer og institutioner med tilsvarende formål

 

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1               Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

§ 4.2              Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af februar måned

§ 4.3              Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning samt godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
  4. Fremlæggelse af oversigt over nye medlemmer samt godkendelse heraf
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
  6. Valg af bestyrelse samt 1. og 2. bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

§ 4.4              Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret med én stemme pr. medlemsinstitution. Der kan afgives stemme via skriftlig fuldmagt. Valgbare er repræsentanter for kontingentbetalende medlemmer af Foreningen MIK

 

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1               Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen på 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen

§ 5.2              Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år, dog således at halvdelen af medlemmerne er på valg på ulige år og halvdelen på lige år

§ 5.3              Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udpeger hvert år, hvem der skal være formand og vælger to bestyrelsessuppleanter. Genvalg kan finde sted

§ 5.4              Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget

 

§ 6. Tegningsret

§ 6.1               Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer

§ 6.2              Kassereren har prokura ved beløb under 5.000 kr.

§ 6.3              Foreningen kan placere dele af sin opgaveportefølge hos eksterne samarbejdspartnere

 

§ 7. Kontingent

§ 7.1               Det årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen

§ 7.2               Medlemskabet er fortløbende, men kan opsiges af begge parter med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1               Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Hvis dette ikke er muligt, kan vedtægtsændringer ske ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne kan vedtages med almindeligt flertal

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1               Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det

 

§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1             Fra og med 1. januar 2013 går regnskabsåret fra 1. januar til 31. december. Regnskabsåret i perioden forinden går fra 1. oktober 2011 til 31. december 2012

§ 10.2             Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling

§ 10.3             Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det

§ 10.4            Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

 

§ 11. Opløsning

§ 11.1              Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af foreningens medlemmer ved den ordinære generalforsamling. Hvis dette ikke er muligt, kan opløsningen af foreningen vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

§ 11.2              Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til kulturelle formål

Curator

Museer i København og Omegn udgiver det gratis turistmagasinet Curator, hvor vi med artikler, interviews og temaguides inspirerer turister, expats og engelsktalende til oplevelser på museer og udstillingssteder i København og omegn.

Museumsguide

Hvert år udgiver Museer i København og Omegn en trykt museumsfolder, som guider til kulturinstitutionernes tilbud og oplevelser i Hovedstadsområdet – fra Vikingeskibsmuseet i vest til Malmö Konsthall i øst.

Medarbejdere

Johanne Katrine Nielsen
Projektleder
+4524404587
Svante Lindeburg
Direktør
+4535253367
Astrid Sperling
Projektleder
+4581713198‬